OGŁOSZENIAZnak sprawy: 11/OTU/2017

Ośrodek Terapii Uzależnień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Parzymiechach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy mobilnych stołów szkoleniowych oraz krzeseł dla zadania pn. "Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych". Zamówienie jest udzielane na podstawie wniosku nr WND-RPSL.10.02.02- 24-048B/15- 003 o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT. W załączeniu plik z informacją do pobrania.

dokumenty do pobrania

”

Znak sprawy: 12/OTU/2017

Informacja Zamawiającego z przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych zestawów meblowych dla zadania pn. "Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych". Dnia 17.01.2017r.. zgodnie z Regulaminem Zamawiającego Ośrodka Terapii Uzależnień Spółki z.o.o. z siedzibą w Parzymiechach, dotyczącego postępowania przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, towary i usługi współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków zostało ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.otua.pl zapytanie ofertowe na w/w zamówienie. Termin na składanie ofert został wyznaczony do dnia 24.01.2017r. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 6 części i tym samym wyraził zgodę na składanie ofert częściowych. Zamawiający informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu każda ze złożonych ofert przewyższa wartości, jakie Zamawiający może wydać na realizację niniejszego zamówienia i w związku z powyższym unieważnia niniejsze zakończone postępowanie .

Znak sprawy: 13/OTU/2017

Znak sprawy: 13/OTU/2017 Informacja Zamawiającego z przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych zestawów meblowych dla zadania pn. "Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych". Dnia 02.02.2017r.. zgodnie z Regulaminem Zamawiającego Ośrodka Terapii Uzależnień Spółki z.o.o. z siedzibą w Parzymiechach, dotyczącego postępowania przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, towary i usługi współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków zostało ponownie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.otua.pl zapytanie ofertowe na w/w zamówienie. Termin na składanie ofert został wyznaczony do dnia 09.02.2017r. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 6 części i tym samym wyraził zgodę na składanie ofert częściowych. W związku jednak z faktem, iż w ponownie przeprowadzonym postępowaniu każda ze złożonych ofert po raz kolejny przewyższa wartości, jakie Zamawiający może wydać na realizację niniejszego zamówienia i w konsekwencji całość kwoty możliwej do wydania przez Zamawiającego jest wyższa niż przewidziana na w/w zamówienie -niniejszym Zamawiający dokona swobodnego wyboru wybranego przez siebie Wykonawcy/Wykonawców przedmiotowego zamówienia oraz informuje, że udokumentuje wybór stosowną umową z Wykonawcą lub fakturą/rachunkiem potwierdzającym zakup. W przypadku, gdy dokonane w w/w sposób zamówienia przewyższą wartość dofinansowania przeznaczoną na ten cel, Zamawiający informuje, że zdecyduje się pokryć brakującą kwotę z własnych środków pieniężnych.