A- A A+

 

Historia Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach

Wojewódzki Zakład Lecznictwa Odwykowego w Parzymiechach utworzono 2 grudnia 1963 roku Uchwalą Nr 31/501 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Zakład planowano uruchomić w budynku oficyny dawnego majątku Potockich w Parzymiechach.
Oficjalne otwarcie Wojewódzkiego Zakładu Lecznictwa Odwykowego odbyło się dnia 01.01.1964,  w  Zakładzie przewidziano 40 łóżek dla przyszłych pacjentów.
Ówczesną działalność  Zakładu regulowały  akty prawne : Ustawa  z dnia 10 grudnia 1959 roku o zwalczaniu alkoholizmu, Rozporządzenie Ministra Zdrowia   i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1961roku, w sprawie  regulaminu   zakładów  lecznictwa zamkniętego dla nałogowych alkoholików i  wewnętrzny  Regulamin Organizacyjny.
 


Pierwszym dyrektorem Wojewódzkiego Zakładu Lecznictwa Odwykowego był Józef Kaczmarek, lekarz psychoneurolog, a  pierwszych pacjentów przyjęto 26 marca 1964 roku. W pierwszym okresie działalność Zakładu opracowywano formy pomocy udzielanej pacjentom, wybudowano nowe obiekty, stanowiące podstawową bazę lokalową dla działalności leczniczej. Pacjenci przebywający w Zakładzie jak wynika z informacji statystycznej z 25 sierpnia 1964 - to 30 pacjentów, którzy pochodzą z Dąbrowy Górniczej, Katowic,  Zawiercia  i  Zabrza:  23 pacjentów to pacjenci dobrowolni, 7 pacjentów przymusowych, 5 z wykształceniem wyższym, 10 ze średnim a 15 z podstawowym.  W tym czasie pacjenci Zakładu  zajmowali się pracą na rzecz Ośrodka,  byli również  zatrudniani w przedsiębiorstwach poza Zakładem. Na terenie szpitala  pacjenci zajmowali się głównie uprawą warzyw oraz pielęgnacją parku.  
W styczniu 1973 roku w ramach działalności Zakładu Odwykowego zostaje utworzony Zakład Remontowo - Budowlany, gdzie  zatrudniani są pacjenci szpitala, wykonuj oni prace remontowo - budowlane w ramach terapii pracą. We wrześniu 1973 roku oddany zostaje do użytku nowy pawilon szpitalny w miejscu dawnego pałacu Potockich.
W dniu 01 października 1974 roku stanowisko Dyrektora Zakładu obejmuje   dr n. med. Mieczysław Świniarski lekarz pediatra. Dla Zakładu jest  to okres modernizacji w kontekście ówczesnych czasów, okres  wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych  ze szczególnym uwzględnieniem terapeutycznego oddziaływania na pacjentów. Powstaje sala sportowa, obiekty sportowo-rekreacyjne, amfiteatr. W Zakładzie zatrudnieni zostają instruktorzy terapii zajęciowej, psycholodzy, wzrasta liczba zatrudnionych pielęgniarek i lekarzy. Wprowadzone zostają nocne dyżury lekarskie. W 1974 Zakład dysponuje 120 łóżkami,  a w 1978 roku – 180 łóżkami i zatrudnia 143 pracowników. Pacjenci przebywający  w Zakładzie to głównie pacjenci przmusowi,  kierowani na leczenie przez komisje społeczno - lekarskie, a ich okres przebywania w Zakładzie to nawet  2 lata.  Podstawowym oddziaływaniem terapeutycznym jest praca. Pacjenci pracują w Zakładzie Remontowo -  Budowlanym, świadczą usługi na rzecz służby zdrowia  w żżchowskiego z dnia 30 czerwca 1998 roku Ośrodkowi nadano nazwę Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzaleznienia w Parzymiechach, aby już miesiąc  później  Zarządzeniem Wojewody Częstochowskiego Nr 69/98 z dnia 31 lipca 1998 roku nadać Ośrodkowi nazwę Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach.
Od 1993 roku do dnia dzisiejszego to nowy okres w historii Ośrodka. Dzięki inicjatywie obecnego  Dyrektora  lek. med. Marka Grzyba rozpoczęto zmiany polegające na wprowadzeniu psychoterapii uzależnień jako obowiązującej formy leczenia pacjentów. Zaczęto zatrudniać przygotowanych do pracy terapeutów, a przede wszystkim Dyrektor  zmobilizował część już pracującego personelu do szkoleń przygotowujących do prowadzenia psychoterapii uzależnień.
Na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr  III/58/24/2010, z dnia 20.10.2010 Ośrodek  został przekształcony w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach Sp. z o.o. Ośrodek jest spółką pracowniczą obecnie o kapitale 100 tys. zł, w wysokości 200 udziałów, każdy w kwocie 500 zł.  W chwili obecnej jest 49 udziałowców spółki . Struktura własnościowa sprawdziła się w nowych realiach ekonomicznych i własnościowych, co pozwala myśleć o rozwoju Ośrodka.
W Ośrodku wprowadzono program podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a dzięki wykorzystaniu środków unijnych 15 terapeutów ukończyło szkolenie podstawowe z zakresu Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu  umożliwiającej prowadzenie psychoterapii w tymże modelu. Ośrodek dzisiaj oferuje pacjentowi  leczenie  metodą psychoterapii opartej o model terapii strukturalno– strategicznej integrujący podejście poznawczo-behawirolane, psychodynamiczne   i  humanistyczne oraz  leczenie  metodą krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu, psychoterapia wspierana jest  nowoczesnymi formami  farmakologii i oddziaływaniami medycznymi stosowanymi w leczeniu uzależnień.