A- A A+

 

Tytuł projektu
Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień
i Usług Społecznych

Numer wniosku o dofinansowanie - WND-RPSL.10.02.02-24-048B/15-012
Wnioskodawca - lider projektu - "Ośrodek Terapii Uzależnień" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Parzymiechach, ul. Częstochowska 1
Wydatki ogółem – 1 401 852,73 PLN
Wydatki kwalifikowane - 1 244 594,54 PLN
Wnioskowane dofinansowanie UE - 1 047 338,49 PLN
Wkład własny - 354 514,24 PLN
Miejsca realizacji projektu – 42-200 Częstochowa, ul. 1 Maja 25

 

Krótki opis

W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane oraz adaptacyjno – modernizacyjne, po ukończeniu których uruchomiona zostanie działalność centrum usług społecznych pn. „Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień i UsługSpołecznych. W centrum realizowane będą nieodpłatnie usługi psychoterapeutyczne oraz usługi aktywizacji społecznozawodowej,w tym również dla osób uzależnionych od alkoholu. Wnioskodawca dokończy - poza wnioskiem z wykorzystaniemwłasnych środków finansowych - roboty budowlane na parterze, a także – w ramach wniosku o dofinansowanie – rozpocznieprace budowlane na piętrze oraz dachu i poddaszu jako II etap inwestycji.

W II etapie wymienione lub zmodernizowane zostaną instalacje, w tym instalacja grzewcza i źródła ciepła, termoizolacjabudynku. Wykonane zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenu. Wnioskodawca zakupi niezbędne wyposażenie salna piętrze, jak przesuwna ścianka działowa do sali szkoleniowej, meble, sprzęt nagłaśniający i informatyczny.

Uczestnikami CUS-u będą osoby z powiatów: kłobuckiego i częstochowskiego oraz Miasta Częstochowy bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu alkoholizmu lub bezrobocia (wskazane w art.7 punktach 4 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Wnioskodawca uznaje, że uzależnienie alkoholowe jest jedną z głównych przyczyn złożonych problemów i niepowodzeń zawodowych, osobistych a także często rodzinnych wśród potencjalnych uczestników projektu, co bardzo często przekłada się w przypadku tych osób na długotrwałe bezrobocie zagrażające tym osobom wykluczeniem społecznym, bądź też wprost powodujące ich wykluczeniu społeczne i w konsekwencji ubóstwo. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury osoby takie podlegają wsparciu z wykorzystaniem środków EFS i EFRR w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Ponadto Wnioskodawca zakłada potencjalne wsparcie otoczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.Celem projektu jest realizacja wysokiej jakości usług społecznych poprzez proces terapeutyczny i aktywizacyjny dla osóbuzależnionych i mający na celu usamodzielnienie ekonomiczne poprzez uruchomienie CUS. Liczba osób korzystających zinfrastruktury wynosi min. 126 osób.

Działania CUS po zrealizowanej inwestycji

W ramach realizowanego projektu niezbędne jest dostosowanie budynku do pełnienia funkcji centrów usług dla społeczności, wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do ich prawidłowego funkcjonowania. CUS dla osób uzależnionych stanie się miejscem spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej, zaspokajając tym samym potrzeby lokalnej społeczności, często dotkniętej dysfunkcjami i patologiami społecznymi. Podejście takie ma wielowymiarowy pacjenci mają swoje miejsce samorozwoju, poszukiwania zatrudnienia, zdobycia dodatkowych charakter, z jednej strony świadczona jest usługa zdrowotna a drugiej strony wypełniona zostaje luka co dalej z pacjentem po terapii.

Zaproponowane przez OTU zintegrowane wykorzystanie wsparcia jest szczególnie istotne w odniesieniu do terytorialnej koncentracji problemów, dlatego zaproponowane w CUS działania są przedsięwzięciami odpowiadającymi kompleksowo na potrzeby grup wykluczonych w zakresie ich aktywizacji, które będą miały charakter długofalowego organizowania społeczności lokalnej.

Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia i oddania do użytkowania Centrum Usług Społecznych. Finansowanie działalności centrum jest zapewnione przez Beneficjenta w ramach środków własnych uzyskanych z bieżących wpływów finansowych Spółki zabezpieczonych kontraktem z NFZ a same usługi są świadczone nieodpłatnie.

Realizacja CUS przewiduje wsparcie osób zagrożonych wykluczeniemspołecznym poprzez ich udział w następujących formach wsparcia: